Staff Members of our Village Panchayat

Name Designation Phone Email
Sarvesh R. Gaonkar V.P. Secretary 9423314285 sarveshgaonkar95@gmail.com
Uttamkumar S. Gaonkar V.P. Clerk 9420297144
Ganesh M. Gawas V.P. Peon 9420818458
Jayanti S Khot GRS( DRDA Staff) 7263954457